Wystarczą trzy osoby fizyczne, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Ich działanie reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach. Proces rejestracji jest uproszczony. Wpis do ewidencji dokonuje organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę organizacji. W Elblągu dokumenty należy złożyć Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1, budynek „B”, parter, pokój nr 98). Taka forma prawna daje możliwość prowadzenia działań, finansowania ich m.in ze składek członkowskich, pozyskiwania środków z darowizn i dotacji, ubiegania się o wpływy z 1% podatku. Nie można pobierać opłat od uczestników działań.

Jak poprawnie przygotować komplet dokumentacji do rejestracji?

W pierwszym kroku zwołujecie walne zebranie założycielskie - już na spotkanie warto mieć przygotowane wzory wszystkich dokumentów, które są wymagane do rejestracji. Kompletna dokumentacja będzie składała się z:

  1. Wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
  2. Regulaminu;
  3. Listy członków założycieli stowarzyszenia;
  4. Protokołu z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.

Ad. 1

Wniosek powinien zawierać poniższe informacje i być podpisany przez przedstawiciela lub wszystkich członków zarządu.

  1. prośba o dokonanie wpisu;
  2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu;
  3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej - zazwyczaj komisji rewizyjnej (jeśli regulamin to przewiduje);
  4. adres siedziby (wraz telefonem i emailem).

Ad. 2

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien regulować poniższe aspekty funkcjonowania (w wersji minimalnej). Należy przygotować regulamin w wersji papierowej w oryginale (podpisany przez ….) oraz w wersji elektronicznej przekazany np. na płycie lub pendrivie.

1.    Nazwa stowarzyszenia;

2.    Cel działania zgodnie z zakresem zadań publicznych określonymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie (zakres jest określony w art. 4);

3.    Teren działania (np. miasto Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, Polska);

4.    Siedziba – w przypadku organizacji z Elbląga jest to Miasto Elbląg;

5.    Przedstawiciel lub zarząd. Jeśli zarząd to również:

5.1.  tryb jego wyboru,

5.2.  uzupełnienie składu,

5.3.  kompetencje,

5.4.  warunki ważności uchwał,

5.5.  sposób reprezentacji, w tym:

5.6.  zaciągania zobowiązań majątkowych;

6.    Zasady dokonywania zmian regulaminu;

7.    Sposób nabycia i utraty członkostwa;

8.    Sposób rozwiązania stowarzyszenia.

9.  Jeśli powołujecie komisję rewizyjną to określacie również tryb jej wyboru, uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności uchwał.

 

Przykładowe wzory poszczególnych dokumentów zamieszczamy w załącznikach. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa COP we wszelkich sprawach dotyczących zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Elblągu. Zachęcamy do umawiania się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

stowarzyszenie-zwykle-protokol-zalozycielskie-wzor-cop.docx
16.6 KB
stowarzyszenie-zwykle-lista-obecnosci-wzor-cop-3-osoby.docx
15.5 KB
stowarzyszenie-zwykle-regulamin-wzor-cop-przedstawiciel.docx
21.0 KB
stowarzyszenie-zwykle-regulamin-wzor-cop-zarząd.docx
18.5 KB
stowarzyszenie-zwykle-wniosek-rejestracja-wzor-cop-przedstawiciel.docx
15.9 KB
stowarzyszenie-zwykle-wniosek-rejestracja-wzor-cop-zarzad.docx
24.1 KB