REGULAMIN
RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Postanowienia ogólne


§ 1


Regulamin Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, tryb powoływania jej członków, przedmiot oraz zasady działania.
Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych


§ 2


1. Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych (zwana dalej Konferencją) jest ciałem stanowiącym sektora pozarządowego w Elblągu.
2. Konferencję stanowią wszystkie elbląskie organizacje pozarządowe, zgodnie z definicją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. O planowanym posiedzeniu organizatorzy Konferencji (Rada oraz Centrum Organizacji Pozarządowych) zawiadamiają organizacje pocztą tradycyjną, drogą mailową oraz poprzez wywieszenie zaproszenia na stronie COP i innych stronach dedykowanych organizacjom.
4. Konferencja podejmuje decyzje bez względu na liczbę uczestników.
5. Każda organizacja dysponuje jednym mandatem do głosowania.
6. Konferencja organizowana jest co najmniej raz w roku.
7. Konferencja:
    a. Przyjmuje Regulamin działania Rady.
    b. Dokonuje wyboru członków Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (podczas posiedzenia lub w głosowaniu elektronicznym).
    c. Określa kierunki działań Rady oraz przyjmuje sprawozdania z jej działalności.
    d. Podejmuje inne ważne dla ogółu organizacji pozarządowych tematy.
8. Organem wykonawczym Konferencji jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych.
9. Rada stanowi reprezentację sektora pozarządowego miasta Elbląga pomiędzy posiedzeniami Konferencji.

 


Struktura Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych


§ 3


1. Rada składa się z 5 do 9 osób przedstawicieli elbląskich organizacji pozarządowych wybranych na trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym lub zatwierdzonych (w przypadku wyborów elektronicznych) przez Konferencję.
2. Regulamin wyborów do Rady stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
4. Rada wybiera w głosowaniu tajnym 5 swoich przedstawicieli do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ERDPP). Przedstawiciele nie muszą być członkami Rady.
5. Rada powołuje w głosowaniu tajnym spośród siebie 2 przedstawicieli do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady oraz każdorazowo wytypowani przez Radę członkowie Rady.
7. Pracę Rady organizuje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady.
8. Dokumentację pracy Rady prowadzi Sekretarz Rady. Rada może powołać Sekretarza spoza członków Rady.
9. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Centrum Organizacji Pozarządowych (zwane dalej COP).

 


Funkcjonowanie Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych


§ 4


Zadaniem Rady jest:
1. Reprezentowanie elbląskiego sektora pozarządowego.
2. Wyłanianie swoich przedstawicieli do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ścisła współpraca z pozostałymi przedstawicielami organizacji pozarządowych w ERDPP.
3. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego miasta Elbląga, województwa oraz kraju.
4. Współudział w tworzeniu polityk publicznych miasta i regionu.
5. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście, regionie, województwie i kraju.
6. Wyłanianie swoich przedstawicieli do zespołów wypracowujących prawo lokalne dotyczące sektora pozarządowego oraz do innych ciał dialogu społecznego.
7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga dotyczących organizacji pozarządowych.
8. Wspieranie działań integracyjnych sektora pozarządowego (m.in. współorganizacja corocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych).
9. Inicjowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.
10. Promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych.
11. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.
12. Wyłanianie swoich przedstawicieli do Komisji w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd elbląski.
13. Dokonywanie dorocznej ewaluacji systemu wyboru ofert w konkursach ogłaszanych przez samorząd elbląski.
14. Organizowanie dorocznej Konferencji plenarnej elbląskich organizacji pozarządowych.
15. Organizowanie wyborów 5 przedstawicieli elbląskich organizacji pozarządowych do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych.
16. Przeprowadzanie co roku - we współpracy z COP - Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskiej organizacji pozarządowej.
17. Podejmowanie zagadnień związanych z etyką w sektorze pozarządowym.
18. Pomoc w sytuacjach konfliktowych z udziałem podmiotów sektora pozarządowego.
19. Delegowanie przedstawiciela Rady do kapituły konkursu o tytuł „Filantropa Roku”.
20. Podejmowanie innych zagadnień ważnych dla sektora pozarządowego.

 


§ 5


1. Rada sporządza roczny plan pracy oraz opracowuje i publikuje sprawozdanie z jego realizacji.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Program posiedzeń Rady jest ustalany przez Przewodniczącego z uwzględnieniem wniosków wpływających od członków Rady.
5. O programie spotkania Przewodniczący zawiadamia członków Rady na 7 dni przed jego terminem, a materiały dostarcza najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem,
6. W posiedzeniach mogą brać udział zaproszeni goście. W sprawach dotyczących określonej grupy (branży) organizacji, zapraszani są przedstawiciele zainteresowanych organizacji z prawem głosu doradczego w sprawach dotyczących ich działalności.
7. Spotkania Rady są otwarte. Terminy i program spotkań Rady podawane są do publicznej wiadomości na 7 dni przed terminem spotkania na stronie internetowej Rady.
8. Posiedzenie Rady są protokołowane oraz podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Rady.

 


§ 6


1. Rada podejmuje uchwały i wydaje opinie za zgodą wszystkich obecnych na zebraniu członków, w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W przypadku braku jednomyślności, Rada ma prawo podejmować uchwały i wydawać opinie zwykłą większością głosów.

 


§ 7


1. Kadencja członków Rady trwa 3 lata.
2. Mandat członka Rady wygasa:
- z upływem kadencji,
- w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady,
- w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację,
- w przypadku udzielenia mu przez pozostałych członków Rady votum nieufności.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności któregoś z członków Rady na więcej niż 3 kolejnych posiedzeniach osoba ta traci mandat członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi osoba z kolejną najwyższą liczbą głosów uzyskaną podczas wyborów.

 


Przepisy końcowe


§ 8


1. Regulamin może ulegać zmianom na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
2. Do zatwierdzenia zmian Regulaminu wymagana jest zgoda wszystkich członków Rady.

 


§ 9


Regulamin i jego zmiany zatwierdza Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

 


Regulamin przyjęty przez Konferencję Plenarną Elbląskich Organizacji Pozarządowych w dniu 27 września 2016

 

 

Załącznik do Statutu


WYTYCZNE DO REGULAMINU WYBORÓW
do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych


1. Wybory do Rady lub zatwierdzenie składu Rady wybranej poprzez głosowanie elektroniczne przeprowadzane są podczas Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych.
2. Konferencję organizuje Rada ustępującej kadencji we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna powołana przez ustępującą Radę spośród członków Rady i pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych.
4. Na konferencję zaproszone są wszystkie elbląskie organizacje pozarządowe, zgodnie z definicją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Każda organizacja otrzymuje jeden mandat wyborczy.


Zgłaszanie kandydatur


6. Członkowie Rady wybierani są spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.
7. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.
8. Kandydat musi być członkiem elbląskiej organizacji pozarządowej. Musi otrzymać pisemną akceptację zarządu organizacji na kandydowanie do Rady.
9. Kandydat musi dostarczyć Komisji Skrutacyjnej: a. wypełniony formularz zgłoszeniowy; b. uchwałę Zarządu swojej organizacji zawierającą zgodę na kandydowanie.
10. Lista kandydatów będzie opublikowana na stronie http://www.centrumelblag.pl/strefa-organizacji

Formularz zgłoszeniowy


11. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać co najmniej:
a. Imię i nazwisko kandydata.
b. Dane kontaktowe: telefon, mail.
c. Informację nt. organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata.
d. Informację nt. osiągnięć w działalności społecznej kandydata.
e. Motywacje kandydata do członkostwa w Radzie.
f. Czym kandydat chciałby się zajmować w Radzie.
g. Podpis kandydata, oznaczający również zgodę na kandydowanie.
12. Ostateczną wersję formularza zgłoszeniowego przyjmuje Rada.


Głosowanie podczas konferencji wyborczej


13. Głosowanie podczas konferencji jest tajne.
14. Wybór dokonany zostaje poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos.
15. Głos jest nieważny, jeżeli:
a. nie zostanie zaznaczone żadne z nazwisk,
b. zaznaczonych zostanie więcej niż 9 nazwisk
c. dopisane zostaną dodatkowe nazwiska,
d. głos oddała osoba, która nie dysponuje mandatem wyborczym.


Głosowanie elektroniczne


16. W przypadku nieobecności przedstawiciela organizacji na Konferencji, dopuszcza się głosowanie w formie pisemnej.
17. Pismo w tej sprawie powinno zawierać nazwiska wybranych osób i powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.
18. Istnieje możliwość przeprowadzenia wyborów wyłącznie przy pomocy narzędzi elektronicznych z zachowaniem tajności wyborów.


Ogłoszenie wyników


19. W skład Rady wchodzą osoby (nie więcej niż 9), z największą liczbą głosów, które otrzymały większość głosów organizacji biorących udział w głosowaniu.
20. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

 

Regulamin_REOP_2016.pdf
242.3 KB