Dane kontaktowe
Stowarzyszenie WYJŚCIE niesie wsparcie młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.
 
Zajęcia w naszej świetlicy będą realizowane cyklicznie 4 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie. Skierowane są do młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przemocowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież będzie objęta opieką psychologiczną, która będzie miała formę spotkań indywidualnych, konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej. Podczas zajęć socjoterapeutycznych młodzież będzie uczyć się rozpoznawać i nazywać emocje, niwelować napięcie w sposób nie krzywdzący siebie i innych oraz poznawać swoje mocne strony. Beneficjenci będą poznawać normy społeczne i uczyć się jak postępować asertywnie, co powinno uchronić ich przed wieloma problemami. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie młodzieży środkami odurzającymi planujemy zorganizowanie warsztatów z profilaktyki uzależnień. W świetlicy będą odbywać się również zajęcia z edukacji kulturowej i kulturalnej z elementami arteterapii pomagające zrozumieć dlaczego warto żyć w społeczeństwie i przestrzegać norm i zasad, a także w jaki sposób korzystać z działalności artystycznej dla rozładowania swoich emocji i spędzenie czasu w sposób akceptowalny społecznie. Dbając nie tylko o zdrowie psychiczne, ale i fizyczne, promując zdrowy styl życia zorganizujemy dla naszych podopiecznych warsztaty prowadzone przez dietetyka, pracowników z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Ponadto dużo miejsca w tym dziale pozostawiamy na zajęcia sportowe i rekreacyjne, które mają ukształtować w młodzieży przyzwyczajenie aktywnego trybu życia. Całość zadania od strony merytorycznie koordynowana będzie przez socjoterapeutę. Każdy uczestnik będzie objęty indywidualnym programem wsparcia. Praca terapeutyczna zakończy się ewaluacją planów wsparcia.