Dane kontaktowe
 Trybunalska 11, 82-300 Elbląg

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Ułatwianie powrotu do zdrowia, wychodzenia z nałogów i uzależnień.
 2. Ochrona zdrowia
 3. Profilaktyka alkoholowa i innych uzależnień
 4. Zwiększanie dostępności do pomocy i oferty wsparcia oraz
 5. Zwiększenie jakości udzielanej pomocy m.in. terapeutycznej, w zakresie redukcji szkód i in.
 6. Reintegracja zawodowa i społeczna, wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Upowszechnianie oraz ochrona praw człowieka, w tym praw dziecka i rodziny.
 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji, przemocy, patologiom społecznym,
 9. Zwiększanie dostępu do wiedzy, oferty edukacyjnej i działalności kulturalnej.
 10. Kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od nałogów.
 11. Upowszechnianie i umacnianie wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, równouprawnienia, szacunku, tolerancji.
 12. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 13. Wyrównywanie szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz resocjalizacji