Dane kontaktowe
 Mileczarskiego 5, 82-300 Elbląg
 kozlowski.marian@gmail.com
 55 230 24 70
 792 051 020

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jest jedynym tego rodzaju stowarzyszeniem, a zarazem najliczniejszym Związkiem żołnierskim w Polsce.

Struktura organizacyjna Związku obejmuje:

 1. organizację krajową z władzami naczelnymi;
 1. Krajowy Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główną Komisję Rewizyjną;
 4. Główny Sąd Koleżeński;
 1. organizacje wojewódzkie i rejonowe z władzami wojewódzkimi i rejonowymi;
 2. koła - jako podstawowe jednostki organizacyjne.

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Elblągu jest organizacją rejonową.

Kieruje nim Zarząd Rejonowy, któremu przewodniczy Prezes Marian Kozłowski.

Zarząd Rejonowy w Elblągu skupia koła z Elbląga, Braniewa i Ornety.

W statutowej działalności Związek zajmuje się sprawami związanymi m.in. z organizowaniem obchodów świąt państwowych i wojskowych, rocznic wydarzeń historycznych, walk niepodległościowych, świąt jednostek wojskowych i innych.

Pomagamy w organizowaniu pochówków naszych członków, w tym pogrzebów z asystą wojskową oraz świadczymy pomoc w załatwianiu różnych formalności z tym związanych.

Ponadto świadczymy ulgi na przejazdy kolejami.

Wspieramy działalność Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym oraz udzielamy pomocy w zdobywaniu funduszy na świadczenia dla osób potrzebujących wsparcia finansowego.

Organizujemy zawody sportowo-obronne, wędkarskie, wycieczki oraz imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, integracyjne i inne.

W Elblągu korzystamy z wojskowych obiektów sportowych oraz pomieszczeń Klubu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Królewieckiej 167 i ul. Mierosławskiego 5, gdzie mieści się biuro Zarządu Rejonowego - czynne w każdą środę i czwartek, w godz. 10.00 - 13.00 z wyjątkiem: lipca i sierpnia - czynne tylko w czwartki w godz. 10.00 – 13.00, tel. 55-230-24-70 lub MON 31-24-70.

Nasze ambicje sięgają jednak znacznie dalej. Chcemy przede wszystkim:

 • modernizować działalność Związku i usprawniać kierowanie jego strukturami w terenie,
 • usprawniać przepływ informacji, głównie przy wykorzystaniu techniki cyfrowej,
 • wzmacniać finansowanie działalności statutowej Związku poprzez różnorodne formy pozyskiwania funduszy, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wzmacniać czynny udział Związku w życiu społecznym i kulturalnym zarówno w środowisku lokalnym jak i wojskowym,
 • dostosowywać formy działania do zmieniających się warunków oraz potrzeb,
 • doskonalić różne formy przekazu informacji o Związku i jego działalności do mediów, w tym lokalnych, tj. prasa, radio i telewizja,
 • prezentować w mediach sylwetki najbardziej aktywnych i zaangażowanych społeczników działaczy oraz wolontariuszy,
 • rozwijać warunki dobrego klimatu, wzajemnego zaufania i poszanowania godności osobistej byłych żołnierzy oraz podejmować wszelkie działania na rzecz integracji środowiska wojskowego,
 • podejmować nowe formy i metody promocji Związku oraz jego środowiska na rzecz pozyskiwania nowych członków, w tym głownie spośród odchodzących ze służby wojskowej,
 • koncentrować wysiłek Związku na pozyskiwaniu środków finansowych służących pokrywaniu kosztów różnych form opieki społecznej i zdrowotnej,
 • monitorować potrzeby i zakres opieki społecznej, w tym paliatywnej,
 • rozpoznawać warunki egzystencji emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin,
 • doskonalić system kontroli funkcjonowania opieki społecznej oraz rozliczeń finansowych związanych z tą opieką,
 • współpracować z różnymi ośrodkami i placówkami pomocy społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i inwalidom, w tym poszkodowanym podczas misji pokojowych,
 • inicjować zmiany w aktach prawnych dotyczących emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin,
 • wspierać inne stowarzyszenia oraz związki w zakresie ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw społecznych lub obywatelskich dla dobra społeczności lokalnej i środowiska,
 • dążyć do wspierania działalności Związku poprzez pozyskiwanie partnerów społecznych i gospodarczych.

ZARZĄD REJONOWY W ELBLĄGU dostrzegając problemy środowiska wojskowego, zarówno zaszłe jak i te obecne, z którymi należy się zmierzyć, w przyjętej Uchwale Programowej zobowiązał się do realizowania założeń ukierunkowanych na oddolne inicjowanie działań polegających na zacieśnianiu współpracy z Dowództwem 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i jednostkami wojskowymi dyslokowanymi w rejonie działania Zarządu, jednostkami terenowej administracji wojskowej, stowarzyszeniami i związkami wszystkich służb mundurowych, organizacjami kombatanckimi oraz pozarządowymi, w celu przywrócenia godności, honoru i prestiżu żołnierzom, którzy strzegli bezpieczeństwa granic i niezawisłości terytorialnej naszego państwa, uczestniczyli w misjach stabilizacyjnych i pokojowych poza granicami Kraju, tym, którzy byli na pierwszej linii frontu, najpierw powojennej odbudowy Kraju a później budowniczymi jego infrastruktury, tym wszystkim, którzy byli fundamentem stabilności, powagi i autorytetu Polski, a także tym, których w latach przemian społeczno-politycznych Państwa oraz w ich następstwie głębokiej reorganizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaczęto pomijać w zasługach i wymazywać z kart historii oręża Wojska Polskiego.

Może ktoś nas zapytać - czy to dużo, czy mało, czy nie mogłoby być jeszcze więcej i lepiej? Zapewne tak, ale bądźmy cierpliwi. Mała kropla skały drąży. Bądźmy też realistami i sprawiedliwi w ocenach, pochopnych opiniach i nieuczciwych osądach. Do tego wszystkiego potrzebny jest czas, dobra wola i chęci. Zapewne tych ostatnich nam nie brakuje.

Czujemy się nadal potrzebni Ojczyźnie i dalej chcemy służyć innym, ale przede wszystkim pomagać najbardziej potrzebującym, a także sobie samym.

My, i każdy z nas z osobna może coś zaoferować.

Im nas będzie więcej, tym większa w nas będzie siła.

Nie pytamy się, za co, za ile i co będę z tego miał, ale co mogę zaoferować i dać od siebie?

Już dziś zapraszamy do naszego Związku.

Członkami naszego Związku mogą być wszyscy żołnierze, zarówno ci w służbie czynnej jak i rezerwy, od oficera i podchorążego rezerwy, chorążego, podoficera do szeregowego, a także żołnierze, którzy pełnili służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz w innych jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naszym Związku mogą się stowarzyszać małżonki i małżonkowie żołnierzy wyżej wymienionych oraz wdowy i wdowcy po zmarłych żołnierzach.

By do nas przystąpić wystarczy złożyć deklarację i płacić składki członkowskie, które są w symbolicznej wysokości - od 2,50 zł miesięcznie.

Na potrzeby naszego Związku i jego działalność liczy się każdy grosz.

Za tym pośrednictwem zwracamy się do Szanownych Państwa, naszych koleżanek i kolegów oraz znajomych z apelem o podarowanie na realizację celów statutowych Związku, tj. Organizacji Pożytku Publicznego - KRS 0000141267 1% w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

To nic nie kosztuje, ale nam wszystkim, a szczególnie tym najbardziej potrzebującym może dużo pomóc, niekiedy i uratować czyjejś życie.

Za dobrą wolę i serce z góry serdecznie dziękujemy.