Zgodnie z ogłoszeniem Prezydenta Elbląga z 22.06.2022 organizacje pozarządowe działające na terenie Elbląga mogą zgłaszać kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, w celu uzupełnienia składu rady.

Stowarzyszenia i fundacje mogą zgłaszać po jednym kandydacie. W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady.


Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1), należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, pok. 210. w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (czyli od 23.06.22).


Pełny tekst ogłoszenia poniżej. 
 

ogloszenie-rada-ds-ON.pdf
1.5 MB