Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r.

Konkurs obejmuje zadania w 11 obszarach:
1. rozwój kultury fizycznej;
2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
5. rozwój turystyki;
6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
7. pomoc społeczna;
8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.


Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).


Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Terminy:

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.