Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w priorytetach 2-4 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2020. Planuje się dofinansowanie około 300 ofert. Wnioski należy składać do 23 grudnia 2019 do godziny 12:00.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4 mogą wziąć udział:

 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
2.Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3.Priorytet Aktywni obywatele;
4.Priorytet Silne organizacje pozarządowe.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

 

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym ogłoszenie oraz regulamin, dostępne są na stronie NIW-CRSO.