Zapraszamy osoby chętne do udziału w czterodniowym szkoleniu ( 2 x 2 dni piątek-sobota) do zgłaszania chęci udziału w szkoleniu. Deklaracje można wysyłać za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych na adres j.duks@eswip.pl . Jeśli zbierze się grupa szkoleniowa ustalimy konkretny termin (daty) szkolenia. 4 dniowe szkolenie z tej tematyki planowane jest od drugiej połowy września (warunkiem jest zebranie się grupy uczestników).

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem  i zarzadzaniem projektem społecznym m.in.:

- diagnoza potrzeb i problemów,

- określanie celów w tym wg SMART,

- opisywanie działań i rezultatów,

-  kalkulacja kosztów, tworzenie budżetów, montaże  finansowe, wkłady własne finansowe, rzeczowe i osobowe; koszty kwalifikowalne, sposoby opisu w budżecie,

- źródła pozyskiwania środków na działania społeczne,

- monitoring i ewaluacja w tym dla projektów rozliczanych przez rezultaty,

-  sprawozdawczość,

- prowadzenie dokumentacji projektu,

- kadra projektu: zarządzanie i potencjał projektodawcy we wnioskach o dofinansowanie.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, w wyniku których powstają fiszki projektowe, które uczestnicy mogą przełożyć na projekty.

Szkolenie nie dotyczy szczegółowych wytycznych  przy tzw. projektach unijnych i inwestycyjnych.

Szkolenie kończy się testem i uzyskaniem certyfikatu dla osób, które są obecne (m.in. 80 % czasu trwania szkolenia).

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby:

- powyżej 50 r.ż.

lub

- osoby posiadające wykształcenie średnie lub niższe.

W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane prosimy o mail z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu, w tytule proszę wpisać: realizacja projektów społecznych – szkolenie. Na maile od osób zainteresowanych czekamy  do dnia 31 sierpnia 2019 r.