Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 1/2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 20.05.2019 w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zwykłego "Pozytywne Elblążanki”, Stowarzyszenie jest w stanie likwidacji.

Likwidatorem jest Barbara Czerwień. Wzywam wierzycieli do ujawnienia swoich roszczeń oraz innych zainteresowanych do zgłaszania ewentualnych uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.06.2019 na podany niżej adres poczty elektronicznej (e-mail) likwidatora. Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji.

Wszelkie informacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia można uzyskać u likwidatora pisząc na adres poczty elektronicznej (e-mail): b.czerwien@gmail.com