Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku. Ofertę należy przygotować za pomocą generatora dostępnego on-line oraz złożyć do 21 stycznia 2019 r. do godz. 16:15.

W konkursie mogą wziąć udział:

 

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.


Zakres możliwych do zrealizowania w ramach FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


Wysokość wnioskowanej dotacji: od 20  tys.  zł  do 300  tys.  zł,  w  tym  wysokość  dotacji  przeznaczonej  na  realizację  w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji: Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2019.
Spełnienie  poszczególnych  kryteriów  formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.


Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. (do 23 miesięcy).


Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział). Prawidłowe złożenie oferty w konkursie musi nastąpić przez Generator Ofert.


Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 19 grudnia 2019 od godziny 12:00 r. do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15.


Więcej informacji o Konkursie FIO 2019 na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.