Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019. Oferty należy składać do 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00, wyłącznie w wersji elektronicznej (w udostępnionym do tego generatorze wniosków).

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.


Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.


Do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 uprawnione są:
1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm), zwana dalej UDPP;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.


W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe nie posiadają osobowości prawnej (wymaganym jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu złożenia jednej oferty przez zarząd główny. Jednakże w ramach osobowości prawnej centralnej organizacji oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie trzy oferty.


Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.


Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.


Termin składania ofert: od 30 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00


W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.


Ogłoszenie o konkursie, regulamin i inne dokumenty związane z konkursem są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.