W trakcie trwania projektu pomożemy zwiększyć kompetencje wychowawcze i rodzicielskie 15 osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Elbląg.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich 15 osób (w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Elbląg. Czas trwania projektu to okres 6 miesięcy od 1 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Grupę docelową stanowią osoby będące rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku 5-10 lat, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (zgodnie z def. określoną w Wytycznych dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFSR 2014-2020) oraz ich otoczenie (w szczególności najbliższa rodzina tworząca wspólne gospodarstwo domowe) zamieszkałe na terenie miasta/gminy Elbląg.

Formą wsparcia w ramach projektu będą między innymi poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i rodzinne) w oparciu o przygotowaną diagnozę potrzeb. Edukacja poprzez cykl szkoleniowy dot. zagadnień umiejętności wychowawczych, funkcjonowania rodziny, ukierunkowany na świadome i odpowiedzialne podejmowanie funkcji wynikających z rodzicielstwa, podziału zadań, wychowania bez przemocy, zachowań ryzykowanych, szczególnie dot. zażywania substancji psychoaktywnych, zagrożeń „cyberprzestrzeni”, komunikacji i współpracy w rodzinie z uwzględnieniem specyfikacji rodzin niepełnych/wielopokoleniowych. Oraz pomoc poprzez wolontariat. Wolontariat będzie miał dwa obszary wsparcia: „pogotowie naukowe” oraz „zastępcza babcia”. „Pogotowie naukowe” to pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych (wynikających z wcześniej zdiagnozowanych deficytów edukacyjnych dziecka - pomoc dzieciom w nauce, wspólne odrabianie lekcji, korepetycje itp.), będzie realizowane we współpracy z pedagogiem. 

 

Rekrutacja: 09-13.10.2017 r.

Formularze rekrutacyjne (umieszczone od 06.10.2017 na stronie www.centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu  oraz https://www.facebook.com/rcwelblag/ ) należy dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/26.

Informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie RCW lub telefonicznie pod nr: 55 2351885

 

Projekt „Rodzina razem” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.02.03-28-0029/17 przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych.

deklaracja_rodzina_razem_2017.10.pdf
435 Bajty
formularz_zgłoszeniowy_2017.10.pdf
333 Bajty
Regulamin_uczestnictwa_2017.10.pdf
545 Bajty