Rekrutacja do projektu "Aktywni razem"

Rekrutacja do projektu "Aktywni razem"

Z początkiem września Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu rozpoczęło realizację projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych pn: "Aktywni razem"

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Elbląg w okresie 7 miesięcy poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej. Wsparcie realizowane będzie poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych oraz naukę umiejętności zawodowych

 

Rekrutacja:

18-27.09.2017

Formularze rekrutacyjne (umieszczone od 11.09.2017 na stronie www.centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu

 oraz https://www.facebook.com/rcwelblag/ ) należy dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/26.

Informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie RCW lub telefonicznie pod nr: 55 2351885

 

Uczestnicy projektu:

Osoby niepełnosprawne w wieku 15-64 lat zamieszkujące miasto Elbląg, gmina Elbląg w tym:

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

- osoby korzystające z pomocy społecznej.

 

Formy wsparcia w ramach projektu

 1. Wzmocnienie kompetencji społecznych:
 • Praca psychologa z ON celem wzmocnienia kompetencji społecznych wspomagających uczestnictwo
  w kolejnych etapach związanych z nabywaniem kompetencji zawodowych. Tematyka spotkań
  z psychologiem: komunikacja, współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, zmiany ograniczających przekonań, praca nad poczuciem własnej wartości;
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju dla każdego uczestnika projektu celem określenia dalszego wsparcia w formie kursów zawodowych
 • Aktywizacja społeczna przez wolontariat - kształtowanie postaw społecznych; definicja NGO; czym jest wolontariat; dobre praktyki wolontariackie; działalność elbląskich NGO
 • zajęcia psychoruchowe -niezbędne do wzmocnienia kondycji psychofizycznej, wytrzymałości, oraz do nauki zachowań, kontaktów z otoczeniem, kompetencji interpersonalnych, odpowiedzialności.
 1. Nauka umiejętności zawodowych:
 • Warsztaty grupowe o tematyce zawodowej – autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne, prawa i obowiązki pracownika, zatrudnienie w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej.

 

 

 

 

 

Projekt „Aktywni razem” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.01.01-28-0072/17 przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

0

0
TAGI

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.