Współpraca samorządu z organizacjami

Głównymi zakresami współdziałania samorządu z organizacjami są wszelkiego rodzaju działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców Elbląga. Współpraca samorządu z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego opiera się głownie na zasadach: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W myśl tych zasad samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów i oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach grup zadaniowych, organizowanych przez samorząd.

Współpraca elbląskiego samorządu wynika bezpośrednio z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Elbląga, w której jednym z priorytetów jest wspieranie działań zmierzających do poprawienia warunków i jakości życia mieszkańców Elbląga oraz dążenie do tego, aby każdy z obywateli miasta miał szansę godnego życia i osobistego rozwoju na miarę swoich oczekiwań i aspiracji.

Aby usankcjonować współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, ustawa O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na samorządy obowiązek uchwalania Rocznych programów współpracy. Programy te zawierają zapisy zasad, trybu i tematyki współpracy na dany rok.

Wśród wymienianych corocznie form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi znajduje się:

  • realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych
  • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
  • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  • konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych;
  • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
  • użyczanie na preferencyjnych warunkach organizacjom na działalność statutową lokali;
  • współorganizacja konferencji i spotkań będących w kręgu zainteresowań organizacji;
  • udostępnianie na preferencyjnych warunkach organizacjom infrastruktury publicznej w celu realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego;
  • realizacja projektów partnerskich.

System współpracy to nie tylko  Roczny program współpracy nakazany samorządom do przyjęcia przez ustawę O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To również trwałe wkomponowanie organizacji w strukturę działań samorządu oraz dobra praktyka współpracy. System współpracy to również szereg działań organizacji pozarządowych, które poprzez swą aktywność wspierają wszelkiego rodzaju pomysły samorządu, to także działania, które pokazują, iż młodzież, przedsiębiorcy i mieszkańcy Elbląga otwarci są na wszelkiego rodzaju zachowania społeczne mające między innymi na celu wsparcie i pomoc dzieciom, instytucjom oraz osobom potrzebującym.


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.