Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada łączy dwa światy: elbląski samorząd oraz elbląskie organizacje pozarządowe. Po stronie samorządu jej członkami są urzędnicy i radni (10 osób), po stronie organizacji pozarządowych – przedstawiciele dziesięciu elbląskich organizacji wskazanych przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych (5) i wybranych przez organizacje (5). Światy dwa, ale cel jeden – polepszenie jakości życia mieszkańców Elbląga. 

Rozmowa zamiast pism
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w myśli której jest powoływana -  Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego (ERDPP) jest organem samorządu elbląskiego o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz inicjatywnym. Konsultuje pomysły samorządu dotyczące organizacji pozarządowych i zadań publicznych dotyczących pożytku publicznego, opiniuje projekty uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie, opiniuje zlecanie zadań publicznych organizacjom, może mediować pomiędzy samorządem a organizacją, jeżeli pojawi się sytuacja konfliktowa, opiniuje projekt strategii rozwoju Elbląga, a także może podejmować różne inicjatywy dotyczące sfery pożytku publicznego.

Brzmi to dość tajemniczo, ale Rada jest świetnym sposobem na systematyczną współpracę pomiędzy Urzędem Miejskim, jego Departamentami, a organizacjami, których w Elblągu jest około 300, z czego połowa współpracuje z samorządem. Na spotkaniach poznajemy się, wymieniamy argumenty (nie kolejne pisma), wypracowujemy rozwiązania.

Spraw jest wiele
Ten wspólny zespół działa w sposób partnerski, czego wyrazem jest m.in. współprzewodniczenie Radą przez przedstawiciela samorządu (wiceprezydenta odpowiedzialnego za sprawy społeczne) oraz przewodniczącego Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (obecnie Arkadiusza Jachimowicza). Wspólnie ustalany jest plan pracy, wspólna ocena działalności. Nie znaczy to jednak, że nie pojawiają się spory…
Rada działa od 2011 roku. W jej planach rocznych pojawiało się szereg zadań porządkujących współpracę samorządu z organizacjami m.in: dokonanie przeglądu zadań stałych miasta prowadzonych przez miejskie instytucje, które mogą być zlecone organizacjom pozarządowym na zasadzie powierzenia na wieloletnie kontrakty; opracowanie regulacji dotyczących wchodzenia samorządu w partnerstwa lokalne; omówienie kwestii lokali komunalnych dla organizacji; wdrożenie inicjatywy lokalnej; opracowanie regulacji umożliwiających udzielania przez samorząd pożyczek i poręczeń dla organizacji itp. Część jest załatwianych – np. partnerstwa, inicjatywa lokalna, część czeka – np. pożyczki dla organizacji z budżetu miasta. Spraw jest wiele i pojawiają się coraz to nowe.

Nowe rozdanie, nowi radni
Kadencja Rady trwa 2 lata. To mało, bo niektóre sprawy wymagają dłuższych zabiegów. W ogóle kilka spraw należałoby zmienić w sposobie funkcjonowania tych Rad. Na szczęście w ramach kilku projektów, obejmujących wszystkie istniejące Rady Działalności Pożytku Publicznego w Polsce, wypracowany został standard pracy Rad. (Projekt Ośrodków Sieci SPLOT z POKL). Ten standard stanie się podstawą do zmiany regulaminu Rady elbląskiej. Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych od dawna o to zabiega.

Ponadto, po ostatnich wyborach samorządowych, w Radzie muszą pojawić się nowi radni. Zgodnie z regulaminem powinno być ich pięciu. Strona pozarządowa oczekuje radnych, którzy znają pracę organizacji, doceniają ich ważną rolę i potrafią łączyć potencjał obu stron. Dobrze, że powstała Komisja Spraw Społecznych i Samorządowych Rady Miejskiej z Małgorzatą Adamowicz na czele (która była do tej pory członkinią ERDPP), bo to może stanowić ważny pomost łączący sprawy sektora pozarządowego ze sprawami samorządowymi. Jak wspomniano na wstępie, partnerzy muszą wspólnie ciężko pracować, aby porządkować sprawy społeczne.

Zespół wspólny i reprezentacja organizacji
Praca w Radzie Działalności Pożytku Publicznego to dla przedstawicieli organizacji praca wolontarystyczna. To są eksperci-wolontariusze, którzy świadczą pracę na rzecz wspólnoty lokalnej. Ponadto część pozarządowa Rady spotyka się systematycznie na posiedzeniach Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych – reprezentacji elbląskiego sektora pozarządowego. Są sprawy, które muszą być omawiane tylko wśród organizacji. Fakt istnienia zespołu wspólnego – Rady Działalności, skupiającego samorząd i organizacje, i reprezentacji organizacji pozarządowych – Rady Elbląskich Organizacji, to świetna sytuacja, bo czasami organizacje muszą wypracować swoje stanowisko np. w trudniejszych sprawach. 

Ład w zarządzaniu
Powie ktoś - jakie to nudne, zwyczajne. Poprzez takie zwyczajne, codzienne, konsekwentne działania stopniowo i mądrze budowany jest ład w zarządzaniu miastem: dobre prawo lokalne, dobre rozwiązania organizacyjne, sprawne funkcjonowanie instytucji, efektywnie realizowane zadania publiczne. Tworzona jest kultura współpracy pomiędzy władzami, a mieszkańcami i tworzonymi przez nich organizacjami.   

Członkowie ERDPP ze strony pozarządowej
Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski), Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP), Teresa Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne), Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego), Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg), Agnieszka Banaś  (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddz. Ziemi Elbląskiej), Teresa Bocheńska (Bank Żywności), Paweł Marek Kulasiewicz (Stowarzyszenie Elbląg Europa), Grzegorz Ryszard Nowaczyk (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar”), Beata Peplińska-Strehlau (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu).

 

Arkadiusz Jachimowicz

Autor jest współprzewodniczącym Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczącym Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych oraz prezesem ESWIP


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.