Trwa nabór wniosków do konkursu „Godni Naśladowania”. Wśród dziewięciu kategorii, jedna dotyczy działalności podmiotów ekonomii społecznej. Mowa oczywiście o kategorii VII Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania.

Do konkursu zgłosić można produkt, wyrób lub usługę przedsiębiorstwa społecznego lub zakończoną (zrealizowaną) inicjatywę podmiotu ekonomii społecznej związaną z ekonomią społeczną.


Zgłoszenia mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe, jak też sami twórcy z własnej inicjatywy.


Decyzję o zwycięzcy podejmie Kapituła Kategorii. Laureat otrzyma:

Zgłoszenie musi być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego) na adres: ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn (sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego).


Zeszłorocznym zwycięzcą konkursu „Godni Naśladowania” została spółdzielnia socjalna „Eko-Wymiatacze” z Elbląga za specjalistyczne usługi sprzątające i znaczący wkład w aktywizację zawodową najbardziej potrzebujących.

 


Konkurs realizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żywności, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Stowarzyszeniem ESWIP i Fundacją Borussia.

KGN_Kategoria_7_Produkt_Ekonomii_Społecznej_G1.doc
400 Bajty