OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEWIZJI LOKALNYCH

dodano 16.06.2016 15:37

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2015  Walnego Zebrania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych w Płocku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie postawienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 maja 2016r. sygn. akt WA.XIV.NS-REJ.KRS/010408/16/638 wszczęta została likwidacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych z siedzibą w Płocku, przy ul. Gierzyńskiego 17.  Adres do korespondencji: ul. Płk. Dąbka 79, 82-300 Elbląg. Wyznaczono likwidatora wyżej wymienionego Stowarzyszenia w osobie Juliusza Marka. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela likwidator.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dn. 30.06.2016. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.